Jobee.sk

Magazín o práci a kariére

KariéraPráca

5 pracovných pozícií z oblasti bezpečnosti

Bezpečnosť má svoj zásadný význam ako na pracovisku, tak aj v bežnom živote. Ochrana zdravia a života je to najdôležitejšie. Z toho dôvodu sú na pracovné pozície z oblasti bezpečnosti kladené vysoké nároky. Uchádzač o tieto posty musí byť fyzicky zdatný, bezúhonný a spoľahlivý. To však nie je všetko. O tom, čo ďalšie treba splniť a akých profesií sa to týka, si povieme v článku.

 


BOZP technici

BOZP (bezpečnosť a ochrana pri práci) je zaručená Ústavou Slovenskej republiky a ustanovuje ju ako systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o taký stav pracovných podmienok, pri ktorých sa eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu.

BOZP špecialista

 

Bez projektu BOZP vypracovaným odborníkom – BOZP technikom, sa nezaobíde žiaden podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. Vymedzujú sa tu všeobecné povinnosti zamestnávateľa a potreba informovania zamestnancov o bezpečnosti práce. Opiera sa o zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom BOZP je tak chrániť život a zdravie zamestnancov. Niekedy ale potrebuje zamestnávateľ zabezpečiť okrem základných podmienok aj špecifické podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú upravené osobitnými predpismi. Aj v tomto prípade dokáže BOZP technik pomôcť. Ide napríklad o ochranu pred požiarmi alebo o prepravu nebezpečných vecí.

VEDELI STE, ŽE: Pracovná profesia BOZP technik je najčastejšie prevádzkovaná viazanou živnosťou. To znamená, že podmienkou prevádzkovania tejto živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti.

 

Hasiči

Pracovná pozícia hasiča má základné požiadavky na uchádzačov rovnaké spolu s policajtmi a vojakmi. Aj tu sú na prvom mieste: fyzická zdatnosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Náročnému a prísnemu výberu sa nemožno čudovať. Veď hasiči majú v rukách našu ochranu pred požiarom a zachraňujú nás pri živelných pohromách, či iných mimoriadnych udalostiach.

VEDELI STE, ŽE: Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri až osem osôb. Čatu tvoria dve alebo tri hasičské družstvá.

Nepretržitý výkon náročnej služby je pochopiteľne nutné organizovať na zmeny. Tú tvoria zamestnanci zaradení na operačnom pracovisku a najmenej jedno družstvo. Pri striedaní zmien si potom zamestnanci vzájomne odovzdávajú nedokončené úlohy, hasičskú techniku, vecné prostriedky hasičskej jednotky a ďalšie prostriedky určené na výkon služby.

Čo treba na to, aby ste sa mohli stať hasičom:? Vzhľadom na náročnosť tejto profesie je na prvom mieste fyzická a mentálna zdatnosť. Z toho dôvodu na posúdenie spôsobilosti uchádzača pre vykonávanie funkcie v hasičskom zbore sa uchádzač musí podrobiť lekárskemu vyšetreniu, previerke fyzickej zdatnosti a psychologickému vyšetreniu. Ak uchádzač jednej z podmienok nevyhovie, prijímacie konanie sa ukončí.

 

Policajti

Mnohí už od malička snívajú, že sa stanú policajtom. Ide o ďalšie povolanie, ktorého prvoradým cieľom je bezpečnosť a s ňou späté pomáhanie a chránenie. Profesia je zahrnutá v stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávacom systéme.

Policajti

 

Kde môžete študovať? Napríklad na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave, Pezinku alebo v Košiciach. Na škole však študujú iba príslušníci Policajného zboru.

Preto v prípade záujmu o prácu v Policajnom zbore musíte ešte pred podaním prihlášky na školu podať žiadosť o prijatie do služobného pomeru. A to na okresnom alebo na krajskom riaditeľstve Policajného zboru podľa miesta vášho trvalého bydliska. Okrem fyzickej zdatnosti, bezúhonnosti a spoľahlivosti, je jednou z podmienok aj ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Čo treba vedieť na prijímacie pohovory do Policajného zboru? Nič také, čo by ste nutne nepotrebovali pri výkone tejto práce. To znamená, že uchádzač sa podrobí previerke z ovládania štátneho jazyka, ktorá pozostáva z diktátu a z kompozície (schopnosť zostaviť súvislý text).

Slovenský jazyk je však tá ľahšia časť. Omnoho náročnejšia je fyzická previerka zdatnosti. Prinášame vám stručný zoznam športových disciplín, ktoré sa na prijímacích pohovoroch testujú:

Muži:

 • beh na 100 metrov
 • skok ďaleký z miesta
 • ľah – sed za 2 minúty
 • zhyby opakovane
 • beh za 12 minút
 • plávanie na 100 metrov

Ženy:

 • beh na 50 metrov
 • ľah – sed za 2 minúty
 • zhyb vo výdrži
 • beh za 12 minút
 • plávanie na 100 metrov

 

A v neposlednom rade je tu ešte aj psychologický test. Pochopiteľne, zo všetkých týchto testov, písomných previerok a športových disciplín musíte vyhovieť.

 

Vojaci

Povolanie vojaka je rovnako špecifické ako tie predchádzajúce a vyžaduje si všestranne zdatného jednotlivca. Aj v tomto prípade môžete byť úspešný iba za predpokladu dobrého zdravia, výbornej telesnej kondície a psychickej odolnosti.  Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka ustanovuje zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vojaci

 

Po úspešnom absolvovaní prípravnej štátnej služby sú čakatelia vymenovaní do dočasnej štátnej služby na dobu 3 rokov a povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa. Od útvarov sú potom odoslaní do odborných kurzov na Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, a to podľa odbornosti.

VEDELI STE, ŽE: Previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti sa vykonávajú na Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši. Avšak ich úspešné absolvovanie ešte nemusí znamenať automatické prijatie do ozbrojených síl pre každého žiadateľa. O prijatí do štátnej služby profesionálnych vojakov rozhoduje výberová komisia zriadená riaditeľom Personálneho úradu.

 

IT špecialisti na bezpečnosť

Informačné technológie v súčasnosti hýbu svetom. Výnimkou nie je ani oblasť bezpečnosti. Aj vo virtuálnom svete vám totiž môžu hroziť rôzne hrozby a riziká, ktoré ale šikovný IT špecialista dokáže eliminovať.

IT bezpečnosť

 

Čo konkrétne je jeho pracovnou náplňou? Predovšetkým vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu informačných systémov a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám. Ich cieľom môže byť napríklad krádež informácií, financií, alebo dokonca špionážna činnosť. Medzi najznámejšie spôsoby škodenia patria napríklad vírusy/červy, spyware, DoS, phishing, či pharming. Pritom takýmto narušiteľom môže byť aj interná osoba zneužívajúca prístupové práva.

Vzhľadom na neustály rast a potrebu informačných technológií v každej pracovnej či súkromnej oblasti, je momentálne táto profesia na pracovných portáloch veľmi žiadaná. A jej význam bude stále rásť. Čo k nej treba? Samozrejme najmä vedomosti z oblasti firewallov, šifrovania dát, IP adresácie a znalosti ohľadom sieťových protokolov. A núdzu o prácu rozhodne mať nebudete.

 

Rada na záver

Nezabúdajte, že profesie ako vojak či policajt sú limitované aj maximálnou vekovou hranicou pre prijatie – 30, respektíve 35 rokov. Pokiaľ teda premýšľate nad týmito povolaniami, nie je prečo váhať. Tiež pamätajte, že čím skôr začnete, tým skôr potom môžete odísť do výsluhového dôchodku.

obrázky: pexels.com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Jobee.sk. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie na témy kariéra, motivácia a pracovný život.